• Customer Care
  • (888) 123-4567

Documenten

algemene- en leveringsvoorwaarden
geldig vanaf 29-11-2022

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt met de daarbij aangegeven betekenis. Gedefinieerde
begrippen worden in de verdere tekst met een hoofdletter aangegeven.Opdrachtnemer: Green Us, gevestigd te Alkmaar en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 76818438.Technische Installatie: Een samenstel van (meerdere) technische onderdelen welke gecombineerd een functioneel systeem
vormen. D.w.z. een systeem dat energie omzet, opslaat en/of informatie verschaftOpdrachtgever: De partij die de opdracht verstrekt aan de Opdrachtnemer tot het geven van advies, het kopen van Goederen en/of
het Installeren van Goederen.Overeenkomst(en): Iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, elke wijziging of aanvulling daarop,
alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst.Oplevering: Het feitelijk en functioneel ter beschikking stellen van Goederen aan Opdrachtgever conform OvereenkomstGoederen: Alle materialen en in- of aangesloten onderdelen die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Opdrachtgever (zullen)
worden (af)geleverd. Onder goederen vallen alle tasbare handelsgoederen waaronder (onderdelen van) Technische Installaties en
opgeleverde Rapportages.
Adviseur: Een door de Opdrachtnemer aangewezen kundig persoon op het gebied van duurzame energietechnieken, bevoegd tot het
aannemen en verwerken van opdrachten.
Subsidie: Externe, niet door Green Us beschikbaar gestelde fondsen bedoeld om een prijs te verlagen of een bepaalde uitgave
aantrekkelijker te maken, onder de voorwaarden van de verstrekker welke meestal de overheid is.
Rapportages: Door Green Us opgestelde documenten met als functie de Opdrachtgever inzicht te geven in de eigenschappen en te
verwachten prestaties van Goederen of te verwachten resultaten van geadviseerde maatregelen.Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten van Opdrachtnemer, gesloten vanaf 1 januari 2020 met
betrekking tot verkoop, leveren, installatie, onderhoud en service van Technische Installaties en aanverwante producten inclusief alle
aanvragen, advies en aanbiedingen daartoe aan de Opdrachtgever.
2. Door aanvaarding van de door Opdrachtnemer aangeboden Overeenkomst, aanvaardt de Opdrachtgever tevens de toepasselijkheid
van deze Algemene Voorwaarden.
3. Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en
in zoverre deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van hooguit veertien (14) dagen, tenzij er een andere termijn in de offerte staat
vermeld. Tot het moment dat door de Opdrachtgever akkoord is gegeven op de offerte en dit akkoord is ontvangen door de
Opdrachtnemer, blijft Opdrachtnemer het recht hebben de offerte zonder opgaaf van reden in te trekken of te wijzigen. Offertes worden via
internet, e-mail of ter plekke op locatie van de (toekomstige) Opdrachtgever uitgeprint aangeboden.
2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Opdrachtgever geaccordeerde offerte door Opdrachtnemer is
ontvangen en aanvaard. Het al dan niet aanvaarden en daarmee tot stand komen van de overeenkomst wordt door Opdrachtnemer binnen
7 dagen na ontvangst van het akkoord op de offerte aan de Opdrachtgever schriftelijk medegedeeld. De wettelijke termijnen die gelden
voor het aangaan van overeenkomsten via internet worden hierbij in acht genomen.
3. Alle aanbiedingen / offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt gedurende de geldigheidsduur van
de offerte.
4. Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidie-bedragen, teruggevraagde BTW,
rentes en alle andere factoren en kosten in de meest ruime zin van het woord, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de
Opdrachtgever om de Overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Opdrachtnemer, zijn voor risico van de Opdrachtgever. Het gebruik
van een rekenmodel als hulpmiddel door een Adviseur van Opdrachtnemer is om uitsluitend een indicatie te kunnen geven van een
mogelijke opbrengst en een mogelijke terugverdientijd.
5. Door Opdrachtnemer worden slechts Goederen en Technische Installatie aangeboden en uitgevoerd zoals in het informatiemateriaal is
omschreven.
6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Installatiewerkzaamheden uit te besteden aan een derde.
7. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle
aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Technische Installatie en Goederen worden zo nauwkeurig mogelijk
(weer)gegeven of gedaan. Opdrachtnemer garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en Goederen volledig met de gegeven informatie
etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de
Overeenkomst.
8. Door aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever komt een bindende Overeenkomst tot stand. Door aanvaarding van de offerte
garandeert de Opdrachtgever (i) dat de constructie van de onroerende zaak geschikt is voor de Installatie van de Goederen; indien de
Opdrachtgever hiervoor geen garantie kan geven dan is het mogelijk op basis van meerkosten een inspectie te laten doen door een
derde partij en (ii) dat een bouwvergunning en/of overige medewerking of toestemming van derde partijen (waaronder begrepen
een vereniging van eigenaren of een gemeenschap waar de Opdrachtgever en/of de onroerende zaak of het appartementsrecht deel
van uitmaakt) vóór de Installatie van de Goederen verkregen, of niet vereist, is.
9. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor (voor en tijdens Installatie van de Goederen, mede tijdens onderhoud en service van de
geïnstalleerde Goederen) bij twijfel van item 7 en 8 van dit artikel, een extern bedrijf in te schakelen voor advies in deze, op kosten van de
Opdrachtgever, mits die vooraf tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is afgestemd en schriftelijk is bevestigd. Indien hier een negatief
advies voor de Installatie/onderhoud/service volgt, al dan niet voor de veiligheid van de monteurs, behoudt Opdrachtnemer zich het recht
om de offerte of order te annuleren; of onderhoud en/of service (contract) niet uit te voeren.
10. Opdrachtnemer zal in beginsel de Technische Installatie leveren die met de Opdrachtgever is overeengekomen. Gezien de
technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzame energietechniek, is Opdrachtnemer echter te allen tijde gerechtigd om andere,
technisch gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies van Goederen te leveren, wanneer dit om praktische redenen redelijkerwijs niet anders
van Opdrachtnemer kan worden verwacht, zonder dat dit leidt tot prijsverhoging voor de Opdrachtgever. Geringe afwijkingen in de
(specificaties van de) geleverde Goederen ten opzichte van hetgeen in de offerte is opgenomen, leveren in beginsel geen grond op tot
schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.Artikel 4 Prijzen
1. Alle prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Prijzen zijn
inclusief BTW tenzij anders vermeld.
2. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en/of zoals vermeld in de actievoorwaarden en/of offerte.
3. De Opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Opdrachtnemer in haar bevestiging conform artikel 3 van deze voorwaarden aan haar
heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de
Overeenkomst door Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever worden gecorrigeerd.
4. Bezorgkosten zijn inbegrepen in de prijs, tenzij in de offerte anders staat vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5. Indien een ander (duurder) onderdeel of goed aangeboden wordt met dezelfde technische specificaties en uiterlijkheden als
overeengekomen, wordt hier geen prijsverhoging voor in rekening gebracht. Alleen indien Opdrachtgever mondeling of schriftelijk met
Opdrachtnemer overeenkomt een ander onderdeel of goed te laten installeren of deïnstalleren, dan geschiedt dit tegen een meerprijs welke
gefactureerd zal worden naast worden naast de oorspronkelijke overeenkomst.

Artikel 5 Betaling en zekerheid
1. Betaling dient te geschieden in twee termijnen (tenzij anders schriftelijk is overeengekomen) via overschrijving op het rekeningnummer
van Opdrachtnemer dat vermeld staat op de offerte:
- de eerste termijn van 30% van het totaal bedrag van de offerte moet binnen 10 dagen na akkoord op de offerte zijn bijgeschreven op de
rekening van Opdrachtnemer. Daarna zal Opdrachtnemer overgaan tot het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien de eerste termijn niet
is voldaan, zal Opdrachtnemer contact opnemen met de Opdrachtgever.
- de tweede termijn van 70% van het totaal bedrag van de offerte zal door Opdrachtgever binnen 8 werkdagen na oplevering worden
voldaan.
- Indien Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de hierboven genoemde punten met betrekking tot de betaling(en), kan Opdrachtnemer
de Opdrachtgever in verzuim / gebreke stellen. Eventuele kosten die gemaakt moeten worden door Opdrachtnemer om de betaling van
Opdrachtgever te ontvangen kunnen door Opdrachtnemer in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever heeft 14 dagen bedenktermijn indien de offerte online tot stand is gekomen. De 14 dagen gaan in nadat de offerte is
getekend, maar zijn niet meer geldig indien Opdrachtnemer de werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever binnen de 14 dagen na
tekenen van de offerte al heeft uitgevoerd of gaat uitvoeren.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever of wanneer toepassing van de
schuldsaneringsregeling ten aanzien van de Opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar zijn (zie ook artikel 11). Opdrachtnemer dient hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld onder
vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.
4. Alle door Opdrachtnemer geleverde Goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer tot aan het moment van complete voldoening van
al het geen Opdrachtnemer in verband met de Overeenkomst van de Opdrachtgever te vorderen heeft, schade, kosten en rente, in de
meest ruime zin van het woord en indien van toepassing, daaronder begrepen. De door Opdrachtnemer ingeschakelde Installateurs
baseren zich voor de Installatie op de door de Opdrachtnemer verrichte visuele inspectie van de locatie waar de Installatie dient te worden
bevestigd. Indien tijdens de Installatie blijkt dat de aangetroffen situatie onverwacht afwijkt van de situatie zoals deze tijdens de visuele
inspectie bleek, zullen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever in overleg treden hoe
om te gaan met de eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten.
5. Opdrachtnemer is, in beginsel, niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van
door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was,
met in achtneming van artikel 7.
6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de locatie van de Installatie vrij is van enige obstakel(s) die de voortgang van de Installatie
zouden kunnen belemmeren.
7. Het risico van de door Opdrachtnemer te leveren Goederen is voor de Opdrachtgever vanaf het moment dat die zaken als geleverd
gelden als bedoeld in lid 1.
8. De eigendomsoverdracht van de Installatie vindt plaats na Installatie en als alle betalingen zijn voldaan.
9. Indien gebruik gemaakt wordt van een (SVn-)lening, dient de factuur (en andere benodigdheden) tijdig ingediend te worden
bij de betreffende instantie zodat tijdig aan Opdrachtnemer betaald kan worden.

Artikel 6 Installatie
1. Het Personeel van Opdrachtnemer c.q. de door haar ingeschakelde ZZP’ers of derden, verkrijgt zodra deze op de plaats van opstelling is
aangekomen, toegang tot de plaats waar zij de werkzaamheden zullen uitvoeren. Daarbij zal Opdrachtnemer de werkzaamheden kunnen
blijven aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Opdrachtnemer die noodzakelijk acht, buiten
de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld en Opdrachtgever hiermee akkoord is gegaan.
2. De toegangswegen tot de plaats van opstelling zijn geschikt voor het benodigde transport. Dit zal ook door de adviseur kunnen worden
aangegeven.
3. De aangewezen plaats van opstelling is geschikt voor (tijdelijke) opslag en montage.
4. Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd
om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke
overheidsvoorschriften te voldoen.
5. Opdrachtgever garandeert dat de locatie waar de Installatie geplaatst wordt vrij is van asbest. Indien hierover twijfel is dan is het
opdrachtnemer in het kader van persoonlijke veiligheid wettelijk toegestaan werkzaamheden te onderbreken tot het moment dat het risico
op blootstelling aan asbest is weggenomen door adequate maatregelen. De kosten die deze maatregelen met zich meebrengen vallen
Opdrachtgever ten deel.
6. Opdrachtgever draagt het risico (naar redelijkheid) voor schade veroorzaakt door:
- onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructie en werkwijzen;
- gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld;
- gebrek aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.
7. Indien tijdens het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden door Opdrachtnemer naar mening van Opdrachtgever óf
Opdrachtnemer schade is toegebracht aan zaken van Opdrachtgever of derden, zullen Opdrachtgever óf Opdrachtnemer onverwijld, en in
ieder geval binnen 2 werkdagen nadat de schade is geconstateerd, de ander op de hoogte stellen.
8. Meerwerk, dat wil zeggen door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen van en toevoegingen aan de Installatie, zullen door de
Opdrachtgever expliciet met de Opdrachtnemer worden overeengekomen en aan Opdrachtnemer afzonderlijk worden betaald.
9. Opdrachtnemer zal in het kader van de Oplevering na de Installatie samen met Opdrachtgever een controle uitvoeren op de geleverde
Goederen en bij wederzijds akkoord verplicht Opdrachtgever zich de betaling van de tweede termijn te voldoen. (artikel 5).

Artikel 7 Garantie
1. De garantie van opdrachtnemer op alle door haar te leveren Goederen beperkt zich uitdrukkelijk tot de garantie die zij van haar
leveranciers betreffende de Goederen heeft gekregen of kan krijgen. De zogenaamde fabrieksgarantie. De garantietermijn zal tenminste de
wettelijke garantietermijn omvatten. De tekst van de fabrieksgaranties is op aanvraag beschikbaar bij Opdrachtnemer.
2. Met het aangaan van de Overeenkomst verklaart de Opdrachtgever kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze
garantiebepalingen. Mocht sprake zijn van gebreken die onder de bedoelde garanties vallen zal Opdrachtgever deze binnen 2 dagen na
constatering schriftelijk melden aan Opdrachtnemer.
3. Voor bepaalde goederen is sprake van vermogens- of prestatiegaranties. Voor zover niet al geadverteerd in de offerte zijn deze tezamen
met de bijbehorende condities beschreven in de garantiedocumenten van de fabrikant. De tekst hiervan is op te vragen bij Opdrachtnemer.
4. Aanvullend op de fabrieksgaranties van geleverde goederen geeft Opdrachtnemer een garantie op goed functioneren tot twee jaar na
oplevering. Deze garantie geldt uitsluitend op Goederen binnen de levering waar de Overeenkomst betrekking op heeft en dekt ten hoogste
vervanging van ondeugdelijk materiaal en herstel van gebrekkige afwerking.
6. Indien een gebrek aan de Goederen onder de in Artikel 7 lid 1 bedoelde garantie valt zal Opdrachtnemer, naar haar keuze, de Goederen
binnen een redelijke termijn herstellen of vervangen.
7. Indien is komen vast te staan dat Opdrachtnemer een gebrek niet binnen een redelijke termijn kan herstellen en het gebrek voldoende
ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen kan Opdrachtgever vervanging van de Goederen of ontbinding van de
Overeenkomst vorderen.
8. Reparatie en/of vervanging van (onderdelen van) Goederen leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.
9. Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden overlegd.
10. Ieder recht op garantie vervalt indien:
- de door Opdrachtnemer gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of
gebruik niet exact zijn opgevolgd;
- de Goederen onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;
- de Opdrachtgever of een niet door Opdrachtnemer ingeschakelde derde zonder nadrukkelijke instemming van Opdrachtnemer aan
jjde door de garantie gedekte Goederen werkzaamheden hebben verricht;
- de Opdrachtgever enige uit de onderliggende Overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet,
jjniet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
11. Uitgesloten van garantie zijn:
- schade aan Goederen door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte
blikseminslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer;
- schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of door Opdrachtnemer ingehuurde derden;
- schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest;
- schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25 mm en met gemiddelde
inslagsnelheid van meer dan 23 m/s, windhozen, wervelstormen, zandstormen e.d.;
- schade/gebreken die ontstaan is/zijn als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf,
schoonmaakmiddelen, ed.;
- schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder-of draagconstructies, voor z zover
geen onderdeel van de Technische Installatie zoals opgeleverd.
- schade/gebreken die is/zijn ontstaan aan of door materialen die bij de Installatie door Opdrachtnemer zijn erkend en
op uitdrukkelijk voorschrift van Opdrachtgever zijn toegepast, terwijl de Opdrachtnemer het gebruik van deze materialen heeft
ontraden. - subsidies die van de overheid zijn verkregen;
- teruggevraagde BTW die op een een later moment om wat voor reden dan ook, nageheven wordt door de
Belastingdienst;
- gederfde omzet;
- vertragingsrente en kosten bij het niet meer (volledig) toekennen van een subsidie;
- (meer)kosten van elektriciteit, aardgas en of andere energiedragers.
12. Voor Goederen die Opdrachtnemer van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever
nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens Opdrachtnemer.
13. Aanvullende diensten of leveringen na oplevering waarvoor een aanvullende Overeenkomst tot stand moet komen. Eventuele garanties
vallen onder de nieuwe overeenkomst en de daarin geldende garantiebepalingen.
14. Opdrachtnemer geeft geen garantie op prestaties van de Technische Intallaties of Goederen welke in capaciteit gelimiteerd worden door
bestaande en toekomstige infrastructuur en belasting van het stroomnet.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het
nakomen van de in het artikel 7 omschreven garantie.
2. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de
geleden schade door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of door haar ingehuurde derden is toegebracht. Behoudens opzet van
Opdrachtnemer zelf is aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten. In alle gevallen
waarin Opdrachtnemer gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan naar keuze van Opdrachtnemer de
factuurwaarde van de geleverde zaken in verband waarmee de schade is veroorzaakt óf het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar
ter zake wordt uitgekeerd indien de schade gedekt is door een verzekering van Opdrachtnemer,
3. Indien sprake is van een consumentenkoop komen Opdrachtgever de rechten en vorderingen toe die de wet hem ter zake van een
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van een verkoper toekent.
4. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken door leverancier of
onderaannemers van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer zelf kunnen worden tegengeworpen, kunnen, in alle redelijkheid, door
Opdrachtnemer ook aan de Opdrachtgever worden tegengeworpen.
5. Door Opdrachtnemer voor de uitvoering van deze Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen zoals Zelfstandigen Zonder Personeel of
werknemers representeren Opdrachtnemer in hun contact met Opdrachtgever en kunnen zich in het belang van Opdrachtnemer te allen
tijde beroepen op aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf Opdrachtnemer in de overeenkomst.
6. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer, haar werknemers, of andere door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere
aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van Opdrachtnemer, in zoverre die aanspraken meer of anders
zijn dan die welke de Opdrachtgever toekomt jegens Opdrachtnemer.Artikel 9 Overmacht
1. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Opdrachtnemer zijn
toe te rekenen. Hieronder is (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede
inbegrepen niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Opdrachtnemer afhankelijk is voor de levering. Indien
Opdrachtnemer op de hoogte is dan wel redelijkerwijs kan zijn, zal zij Opdrachtgever hierover informeren.
2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt
nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht
nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, onverminderd het bepaalde in artikel
10.
4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan
haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd maar niet verplicht de geleverde c.q. leverbare Goederen fysiek retour te nemen mits deze
naar oordeel van Opdrachtnemer nog verhandelbaar zijn en retourname naar oordeel van Opdrachtnemer praktisch en redelijkerwijs
haalbaar is. Anderzins is Opdrachtnemer gerechtigd dit deel afzonderlijk te factureren en verplicht Opdrachtgever zich deze factuur te
voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.Artikel 10 Annulering, Opzegging of Beëndiging
1. Indien sprake is van een afstandsverkoop kan Opdrachtgever de overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren, c.q.
opzeggen c.q. beëindigen tot 14 dagen na de getekende offerte.
2. Indien er door de Opdrachtgever niet wordt voldaan aan de eerste betalingstermijn, heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te
annuleren
c.q. op te zeggen c.q. te beëindigen. (zie ook artikel 5).
Artikel 11 Ontbinding
1. Indien de Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt
verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen,
heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst
zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander naar haar keuze en
steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
2. Indien de Overeenkomst eindigt als gevolg van lid 1 van dit artikel voordat de overeengekomen Goederen zijn geleverd, heeft
Opdrachtnemer recht op de volle overeengekomen prijs (incl. eventuele Installatiekosten) voor die zaken verminderd met de rechtstreeks uit
de beëindiging voortvloeiende besparingen.Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht
Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan in verband met
deze overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.


Artikel 13 Privacy en gegevensbescherming
1. Opdrachtnemer verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het
accepteren van een aanvraag, het uitvoeren van de Overeenkomst en risicobeheer en worden alleen gedeeld met derden voor alleen
dat deel dat noodzakelijk geacht wordt ter uitvoering van de met Opdrachtgever overeengekomen opdracht.
2. Persoonsgegevens worden door Opdrachtnemer zorgvuldig beheerd conform Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er
worden geen persoonsgegevens gedeeld met derden voor marketingdoeleinden behalve wanneer derden dit als onvermijdbaar
onderdeel in hun voorwaarden hebben opgenomen en verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Voorwaarden
van derde partijen waar persoongegevens noodzakelijkerwijs mee gedeeld worden zijn door Opdrachtgever op te vragen bij
Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor persoonsgegevens te gebruiken voor toekomstige commerciële uitingen en benadering
van Opdrachtgever . Als Opdrachtgever geen prijs stelt op toekomstige commerciële uitingen of anderszins benadering door
Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever dit ten allen tijde kenbaar maken aan Opdrachtnemer en verplicht Opdrachtnemer zich hier
gehoor aan te geven.
Artikel 14 Wijzigingsclausule
1. Indien enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waaronder deze voorwaarden, in strijd is met dwingend
rechterlijke bepalingen, of door een rechter nietig worden verklaard, verplichten partijen zich in plaats van de betreffende bepaling,
datgene overeen te komen wat het dichtst bij de betreffende bepaling komt zonder in strijd met de wet of nietig te zijn. Strijdigheid met
dwingend recht of nietigverklaring door de rechter van een bepaling zal nooit de gehele overeenkomst, maar uitsluitend de
betreffende bepaling betreffen.
2. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het
aangekondigde tijdstip van in werking treden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden.
Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treedt een wijziging jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem de
wijziging door Opdrachtnemer is medegedeeld. Als geen medeling van wijziging wordt verstrekt aan Opdrachtgever blijven de
voorwaarden zoals die deel uitmaakten van de tussen de partijen gesloten overeenkomst van kracht op de betreffende overeenkomst.
3. Opdrachtgever verplicht zich bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst te onderzoeken of voorwaarden gewijzigd zijn in de tijd
tussen een voorgaande overeenkomst en de nieuwe overeenkomst. Opdrachtnemer verplicht zich tenminste iedere schriftelijke vraag
van Opdrachtgever over mogelijk tussentijds gewijzigde voorwaarden te beantwoorden voordat een nieuwe overeenkomst effectief
wordt.

Archief

archief: algemene- en leveringsvoorwaarden tot 2022-11-29
geldig van 01-04-2020 tot 29-11-2022

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt met de daarbij aangegeven betekenis. Gedefinieerde
begrippen worden in de verdere tekst met een hoofdletter aangegeven.Opdrachtnemer: Green Us, gevestigd te Alkmaar en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 76818438.Technische Installatie: Een samenstel van (meerdere) technische onderdelen welke gecombineerd een functioneel systeem
vormen. D.w.z. een systeem dat energie omzet, opslaat en/of informatie verschaftOpdrachtgever: De partij die de opdracht verstrekt aan de Opdrachtnemer tot het geven van advies, het kopen van Goederen en/of
het Installeren van Goederen.Overeenkomst(en): Iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, elke wijziging of aanvulling daarop,
alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst.Oplevering: Het feitelijk en functioneel ter beschikking stellen van Goederen aan Opdrachtgever conform OvereenkomstGoederen: Alle materialen en in- of aangesloten onderdelen die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Opdrachtgever (zullen)
worden (af)geleverd. Onder goederen vallen alle tasbare handelsgoederen waaronder (onderdelen van) Technische Installaties en
opgeleverde Rapportages.
Adviseur: Een door de Opdrachtnemer aangewezen kundig persoon op het gebied van duurzame energietechnieken, bevoegd tot het
aannemen en verwerken van opdrachten.
Subsidie: Externe, niet door Green Us beschikbaar gestelde fondsen bedoeld om een prijs te verlagen of een bepaalde uitgave
aantrekkelijker te maken, onder de voorwaarden van de verstrekker welke meestal de overheid is.
Rapportages: Door Green Us opgestelde documenten met als functie de Opdrachtgever inzicht te geven in de eigenschappen en te
verwachten prestaties van Goederen of te verwachten resultaten van geadviseerde maatregelen.Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten van Opdrachtnemer, gesloten vanaf 1 januari 2020 met
betrekking tot verkoop, leveren, installatie, onderhoud en service van Technische Installaties en aanverwante producten inclusief alle
aanvragen, advies en aanbiedingen daartoe aan de Opdrachtgever.
2. Door aanvaarding van de door Opdrachtnemer aangeboden Overeenkomst, aanvaardt de Opdrachtgever tevens de toepasselijkheid
van deze Algemene Voorwaarden.
3. Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en
in zoverre deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van hooguit veertien (14) dagen, tenzij er een andere termijn in de offerte staat
vermeld. Tot het moment dat door de Opdrachtgever akkoord is gegeven op de offerte en dit akkoord is ontvangen door de
Opdrachtnemer, blijft Opdrachtnemer het recht hebben de offerte zonder opgaaf van reden in te trekken of te wijzigen. Offertes worden via
internet, e-mail of ter plekke op locatie van de (toekomstige) Opdrachtgever uitgeprint aangeboden.
2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Opdrachtgever geaccordeerde offerte door Opdrachtnemer is
ontvangen en aanvaard. Het al dan niet aanvaarden en daarmee tot stand komen van de overeenkomst wordt door Opdrachtnemer binnen
7 dagen na ontvangst van het akkoord op de offerte aan de Opdrachtgever schriftelijk medegedeeld. De wettelijke termijnen die gelden
voor het aangaan van overeenkomsten via internet worden hierbij in acht genomen.
3. Alle aanbiedingen / offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt gedurende de geldigheidsduur van
de offerte.
4. Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidie-bedragen, teruggevraagde BTW,
rentes en alle andere factoren en kosten in de meest ruime zin van het woord, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de
Opdrachtgever om de Overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Opdrachtnemer, zijn voor risico van de Opdrachtgever. Het gebruik
van een rekenmodel als hulpmiddel door een Adviseur van Opdrachtnemer is om uitsluitend een indicatie te kunnen geven van een
mogelijke opbrengst en een mogelijke terugverdientijd.
5. Door Opdrachtnemer worden slechts Goederen en Technische Installatie aangeboden en uitgevoerd zoals in het informatiemateriaal is
omschreven.
6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Installatiewerkzaamheden uit te besteden aan een derde.
7. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle
aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Technische Installatie en Goederen worden zo nauwkeurig mogelijk
(weer)gegeven of gedaan. Opdrachtnemer garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en Goederen volledig met de gegeven informatie
etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de
Overeenkomst.
8. Door aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever komt een bindende Overeenkomst tot stand. Door aanvaarding van de offerte
garandeert de Opdrachtgever (i) dat de constructie van de onroerende zaak geschikt is voor de Installatie van de Goederen; indien de
Opdrachtgever hiervoor geen garantie kan geven dan is het mogelijk op basis van meerkosten een inspectie te laten doen door een
derde partij en (ii) dat een bouwvergunning en/of overige medewerking of toestemming van derde partijen (waaronder begrepen
een vereniging van eigenaren of een gemeenschap waar de Opdrachtgever en/of de onroerende zaak of het appartementsrecht deel
van uitmaakt) vóór de Installatie van de Goederen verkregen, of niet vereist, is.
9. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor (voor en tijdens Installatie van de Goederen, mede tijdens onderhoud en service van de
geïnstalleerde Goederen) bij twijfel van item 7 en 8 van dit artikel, een extern bedrijf in te schakelen voor advies in deze, op kosten van de
Opdrachtgever, mits die vooraf tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is afgestemd en schriftelijk is bevestigd. Indien hier een negatief
advies voor de Installatie/onderhoud/service volgt, al dan niet voor de veiligheid van de monteurs, behoudt Opdrachtnemer zich het recht
om de offerte of order te annuleren; of onderhoud en/of service (contract) niet uit te voeren.
10. Opdrachtnemer zal in beginsel de Technische Installatie leveren die met de Opdrachtgever is overeengekomen. Gezien de
technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzame energietechniek, is Opdrachtnemer echter te allen tijde gerechtigd om andere,
technisch gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies van Goederen te leveren, wanneer dit om praktische redenen redelijkerwijs niet anders
van Opdrachtnemer kan worden verwacht, zonder dat dit leidt tot prijsverhoging voor de Opdrachtgever. Geringe afwijkingen in de
(specificaties van de) geleverde Goederen ten opzichte van hetgeen in de offerte is opgenomen, leveren in beginsel geen grond op tot
schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.Artikel 4 Prijzen
1. Alle prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Prijzen zijn
inclusief BTW tenzij anders vermeld.
2. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en/of zoals vermeld in de actievoorwaarden en/of offerte.
3. De Opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Opdrachtnemer in haar bevestiging conform artikel 3 van deze voorwaarden aan haar
heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de
Overeenkomst door Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever worden gecorrigeerd.
4. Bezorgkosten zijn inbegrepen in de prijs, tenzij in de offerte anders staat vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5. Indien een ander (duurder) onderdeel of goed aangeboden wordt met dezelfde technische specificaties en uiterlijkheden als
overeengekomen, wordt hier geen prijsverhoging voor in rekening gebracht. Alleen indien Opdrachtgever mondeling of schriftelijk met
Opdrachtnemer overeenkomt een ander onderdeel of goed te laten installeren of deïnstalleren, dan geschiedt dit tegen een meerprijs welke
gefactureerd zal worden naast worden naast de oorspronkelijke overeenkomst.

Artikel 5 Betaling en zekerheid
1. Betaling dient te geschieden in twee termijnen (tenzij anders schriftelijk is overeengekomen) via overschrijving op het rekeningnummer
van Opdrachtnemer dat vermeld staat op de offerte:
- de eerste termijn van 30% van het totaal bedrag van de offerte moet binnen 10 dagen na akkoord op de offerte zijn bijgeschreven op de
rekening van Opdrachtnemer. Daarna zal Opdrachtnemer overgaan tot het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien de eerste termijn niet
is voldaan, zal Opdrachtnemer contact opnemen met de Opdrachtgever.
- de tweede termijn van 70% van het totaal bedrag van de offerte zal door Opdrachtgever binnen 8 werkdagen na oplevering worden
voldaan.
- Indien Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de hierboven genoemde punten met betrekking tot de betaling(en), kan Opdrachtnemer
de Opdrachtgever in verzuim / gebreke stellen. Eventuele kosten die gemaakt moeten worden door Opdrachtnemer om de betaling van
Opdrachtgever te ontvangen kunnen door Opdrachtnemer in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever heeft 14 dagen bedenktermijn indien de offerte online tot stand is gekomen. De 14 dagen gaan in nadat de offerte is
getekend, maar zijn niet meer geldig indien Opdrachtnemer de werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever binnen de 14 dagen na
tekenen van de offerte al heeft uitgevoerd of gaat uitvoeren.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever of wanneer toepassing van de
schuldsaneringsregeling ten aanzien van de Opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar zijn (zie ook artikel 11). Opdrachtnemer dient hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld onder
vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.
4. Alle door Opdrachtnemer geleverde Goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer tot aan het moment van complete voldoening van
al het geen Opdrachtnemer in verband met de Overeenkomst van de Opdrachtgever te vorderen heeft, schade, kosten en rente, in de
meest ruime zin van het woord en indien van toepassing, daaronder begrepen. De door Opdrachtnemer ingeschakelde Installateurs
baseren zich voor de Installatie op de door de Opdrachtnemer verrichte visuele inspectie van de locatie waar de Installatie dient te worden
bevestigd. Indien tijdens de Installatie blijkt dat de aangetroffen situatie onverwacht afwijkt van de situatie zoals deze tijdens de visuele
inspectie bleek, zullen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever in overleg treden hoe
om te gaan met de eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten.
5. Opdrachtnemer is, in beginsel, niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van
door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was,
met in achtneming van artikel 7.
6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de locatie van de Installatie vrij is van enige obstakel(s) die de voortgang van de Installatie
zouden kunnen belemmeren.
7. Het risico van de door Opdrachtnemer te leveren Goederen is voor de Opdrachtgever vanaf het moment dat die zaken als geleverd
gelden als bedoeld in lid 1.
8. De eigendomsoverdracht van de Installatie vindt plaats na Installatie en als alle betalingen zijn voldaan.
9. Indien gebruik gemaakt wordt van een (SVn-)lening, dient de factuur (en andere benodigdheden) tijdig ingediend te worden
bij de betreffende instantie zodat tijdig aan Opdrachtnemer betaald kan worden.

Artikel 6 Installatie
1. Het Personeel van Opdrachtnemer c.q. de door haar ingeschakelde ZZP’ers of derden, verkrijgt zodra deze op de plaats van opstelling is
aangekomen, toegang tot de plaats waar zij de werkzaamheden zullen uitvoeren. Daarbij zal Opdrachtnemer de werkzaamheden kunnen
blijven aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Opdrachtnemer die noodzakelijk acht, buiten
de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld en Opdrachtgever hiermee akkoord is gegaan.
2. De toegangswegen tot de plaats van opstelling zijn geschikt voor het benodigde transport. Dit zal ook door de adviseur kunnen worden
aangegeven.
3. De aangewezen plaats van opstelling is geschikt voor (tijdelijke) opslag en montage.
4. Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd
om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke
overheidsvoorschriften te voldoen.
5. Opdrachtgever garandeert dat de locatie waar de Installatie geplaatst wordt vrij is van asbest. Indien hierover twijfel is dan is het
opdrachtnemer in het kader van persoonlijke veiligheid wettelijk toegestaan werkzaamheden te onderbreken tot het moment dat het risico
op blootstelling aan asbest is weggenomen door adequate maatregelen. De kosten die deze maatregelen met zich meebrengen vallen
Opdrachtgever ten deel.
6. Opdrachtgever draagt het risico (naar redelijkheid) voor schade veroorzaakt door:
- onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructie en werkwijzen;
- gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld;
- gebrek aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.
7. Indien tijdens het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden door Opdrachtnemer naar mening van Opdrachtgever óf
Opdrachtnemer schade is toegebracht aan zaken van Opdrachtgever of derden, zullen Opdrachtgever óf Opdrachtnemer onverwijld, en in
ieder geval binnen 2 werkdagen nadat de schade is geconstateerd, de ander op de hoogte stellen.
8. Meerwerk, dat wil zeggen door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen van en toevoegingen aan de Installatie, zullen door de
Opdrachtgever expliciet met de Opdrachtnemer worden overeengekomen en aan Opdrachtnemer afzonderlijk worden betaald.
9. Opdrachtnemer zal in het kader van de Oplevering na de Installatie samen met Opdrachtgever een controle uitvoeren op de geleverde
Goederen en bij wederzijds akkoord verplicht Opdrachtgever zich de betaling van de tweede termijn te voldoen. (artikel 5).

Artikel 7 Garantie
1. De garantie van opdrachtnemer op alle door haar te leveren Goederen beperkt zich uitdrukkelijk tot de garantie die zij van haar
leveranciers betreffende de Goederen heeft gekregen of kan krijgen. De zogenaamde fabrieksgarantie. De garantietermijn zal tenminste de
wettelijke garantietermijn omvatten. De tekst van de fabrieksgaranties is op aanvraag beschikbaar bij Opdrachtnemer.
2. Met het aangaan van de Overeenkomst verklaart de Opdrachtgever kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze
garantiebepalingen. Mocht sprake zijn van gebreken die onder de bedoelde garanties vallen zal Opdrachtgever deze binnen 2 dagen na
constatering schriftelijk melden aan Opdrachtnemer.
3. Voor bepaalde goederen is sprake van vermogens- of prestatiegaranties. Voor zover niet al geadverteerd in de offerte zijn deze tezamen
met de bijbehorende condities beschreven in de garantiedocumenten van de fabrikant. De tekst hiervan is op te vragen bij Opdrachtnemer.
4. Aanvullend op de fabrieksgaranties van geleverde goederen geeft Opdrachtnemer een garantie op goed functioneren tot twee jaar na
oplevering. Deze garantie geldt uitsluitend op Goederen binnen de levering waar de Overeenkomst betrekking op heeft en dekt ten hoogste
vervanging van ondeugdelijk materiaal en herstel van gebrekkige afwerking.
6. Indien een gebrek aan de Goederen onder de in Artikel 7 lid 1 bedoelde garantie valt zal Opdrachtnemer, naar haar keuze, de Goederen
binnen een redelijke termijn herstellen of vervangen.
7. Indien is komen vast te staan dat Opdrachtnemer een gebrek niet binnen een redelijke termijn kan herstellen en het gebrek voldoende
ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen kan Opdrachtgever vervanging van de Goederen of ontbinding van de
Overeenkomst vorderen.
8. Reparatie en/of vervanging van (onderdelen van) Goederen leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.
9. Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden overlegd.
10. Ieder recht op garantie vervalt indien:
- de door Opdrachtnemer gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of
gebruik niet exact zijn opgevolgd;
- de Goederen onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;
- de Opdrachtgever of een niet door Opdrachtnemer ingeschakelde derde zonder nadrukkelijke instemming van Opdrachtnemer aan
jjde door de garantie gedekte Goederen werkzaamheden hebben verricht;
- de Opdrachtgever enige uit de onderliggende Overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet,
jjniet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
11. Uitgesloten van garantie zijn:
- schade aan Goederen door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte
blikseminslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer;
- schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of door Opdrachtnemer ingehuurde derden;
- schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest;
- schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25 mm en met gemiddelde
inslagsnelheid van meer dan 23 m/s, windhozen, wervelstormen, zandstromen e.d.;
- schade/gebreken die ontstaan is/zijn als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf,
schoonmaakmiddelen, ed.;
- schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder-of draagconstructies, voor z zover
geen onderdeel van de Technische Installatie zoals opgeleverd.
- schade/gebreken die is/zijn ontstaan aan of door materialen die bij de Installatie door Opdrachtnemer zijn erkend en
op uitdrukkelijk voorschrift van Opdrachtgever zijn toegepast, terwijl de Opdrachtnemer het gebruik van deze materialen heeft
ontraden. - subsidies die van de overheid zijn verkregen;
- teruggevraagde BTW die op een een later moment om wat voor reden dan ook, nageheven wordt door de
Belastingdienst;
- gederfde omzet;
- vertragingsrente en kosten bij het niet meer (volledig) toekennen van een subsidie;
- (meer)kosten van elektriciteit, aardgas en of andere energiedragers.
12. Voor Goederen die Opdrachtnemer van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever
nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens Opdrachtnemer.
13. Aanvullende diensten of leveringen na oplevering waarvoor een aanvullende Overeenkomst tot stand moet komen. Eventuele garanties
vallen onder de nieuwe overeenkomst en de daarin geldende garantiebepalingen.
14. Opdrachtnemer geeft geen garantie op prestaties van de Technische Intallaties of Goederen welke in capaciteit gelimiteerd worden door
bestaande en toekomstige infrastructuur en belasting van het stroomnet.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het
nakomen van de in het artikel 7 omschreven garantie.
2. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de
geleden schade door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of door haar ingehuurde derden is toegebracht. Behoudens opzet van
Opdrachtnemer zelf is aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten. In alle gevallen
waarin Opdrachtnemer gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan naar keuze van Opdrachtnemer de
factuurwaarde van de geleverde zaken in verband waarmee de schade is veroorzaakt óf het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar
ter zake wordt uitgekeerd indien de schade gedekt is door een verzekering van Opdrachtnemer,
3. Indien sprake is van een consumentenkoop komen Opdrachtgever de rechten en vorderingen toe die de wet hem ter zake van een
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van een verkoper toekent.
4. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken door leverancier of
onderaannemers van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer zelf kunnen worden tegengeworpen, kunnen, in alle redelijkheid, door
Opdrachtnemer ook aan de Opdrachtgever worden tegengeworpen.
5. Door Opdrachtnemer voor de uitvoering van deze Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen zoals Zelfstandigen Zonder Personeel of
werknemers representeren Opdrachtnemer in hun contact met Opdrachtgever en kunnen zich in het belang van Opdrachtnemer te allen
tijde beroepen op aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf Opdrachtnemer in de overeenkomst.
6. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer, haar werknemers, of andere door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere
aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van Opdrachtnemer, in zoverre die aanspraken meer of anders
zijn dan die welke de Opdrachtgever toekomt jegens Opdrachtnemer.Artikel 9 Overmacht
1. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Opdrachtnemer zijn
toe te rekenen. Hieronder is (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede
inbegrepen niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Opdrachtnemer afhankelijk is voor de levering. Indien
Opdrachtnemer op de hoogte is dan wel redelijkerwijs kan zijn, zal zij Opdrachtgever hierover informeren.
2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt
nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht
nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, onverminderd het bepaalde in artikel
10.
4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan
haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd maar niet verplicht de geleverde c.q. leverbare Goederen fysiek retour te nemen mits deze
naar oordeel van Opdrachtnemer nog verhandelbaar zijn en retourname naar oordeel van Opdrachtnemer praktisch en redelijkerwijs
haalbaar is. Anderzins is Opdrachtnemer gerechtigd dit deel afzonderlijk te factureren en verplicht Opdrachtgever zich deze factuur te
voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.Artikel 10 Annulering, Opzegging of Beëndiging
1. Indien sprake is van een afstandsverkoop kan Opdrachtgever de overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren, c.q.
opzeggen c.q. beëindigen tot 14 dagen na de getekende offerte.
2. Indien er door de Opdrachtgever niet wordt voldaan aan de eerste betalingstermijn, heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te
annuleren
c.q. op te zeggen c.q. te beëindigen. (zie ook artikel 5).
Artikel 11 Ontbinding
1. Indien de Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt
verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen,
heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst
zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander naar haar keuze en
steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
2. Indien de Overeenkomst eindigt als gevolg van lid 1 van dit artikel voordat de overeengekomen Goederen zijn geleverd, heeft
Opdrachtnemer recht op de volle overeengekomen prijs (incl. eventuele Installatiekosten) voor die zaken verminderd met de rechtstreeks uit
de beëindiging voortvloeiende besparingen.Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht
Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan in verband met
deze overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.


Artikel 13 Privacy en gegevensbescherming
1. Opdrachtnemer verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het
accepteren van een aanvraag, het uitvoeren van de Overeenkomst en risicobeheer en worden alleen gedeeld met derden voor alleen
dat deel dat noodzakelijk geacht wordt ter uitvoering van de met Opdrachtgever overeengekomen opdracht.
2. Persoonsgegevens worden door Opdrachtnemer zorgvuldig beheerd conform Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er
worden geen persoonsgegevens gedeeld met derden voor marketingdoeleinden behalve wanneer derden dit als onvermijdbaar
onderdeel in hun voorwaarden hebben opgenomen en verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Voorwaarden
van derde partijen waar persoongegevens noodzakelijkerwijs mee gedeeld worden zijn door Opdrachtgever op te vragen bij
Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor persoonsgegevens te gebruiken voor toekomstige commerciële uitingen en benadering
van Opdrachtgever . Als Opdrachtgever geen prijs stelt op toekomstige commerciële uitingen of anderszins benadering door
Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever dit ten allen tijde kenbaar maken aan Opdrachtnemer en verplicht Opdrachtnemer zich hier
gehoor aan te geven.
Artikel 14 Wijzigingsclausule
1. Indien enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waaronder deze voorwaarden, in strijd is met dwingend
rechterlijke bepalingen, of door een rechter nietig worden verklaard, verplichten partijen zich in plaats van de betreffende bepaling,
datgene overeen te komen wat het dichtst bij de betreffende bepaling komt zonder in strijd met de wet of nietig te zijn. Strijdigheid met
dwingend recht of nietigverklaring door de rechter van een bepaling zal nooit de gehele overeenkomst, maar uitsluitend de
betreffende bepaling betreffen.
2. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het
aangekondigde tijdstip van in werking treden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden.
Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treedt een wijziging jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem de
wijziging door Opdrachtnemer is medegedeeld. Als geen medeling van wijziging wordt verstrekt aan Opdrachtgever blijven de
voorwaarden zoals die deel uitmaakten van de tussen de partijen gesloten overeenkomst van kracht op de betreffende overeenkomst.
3. Opdrachtgever verplicht zich bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst te onderzoeken of voorwaarden gewijzigd zijn in de tijd
tussen een voorgaande overeenkomst en de nieuwe overeenkomst. Opdrachtnemer verplicht zich tenminste iedere schriftelijke vraag
van Opdrachtgever over mogelijk tussentijds gewijzigde voorwaarden te beantwoorden voordat een nieuwe overeenkomst effectief
wordt.

Cookies